1.390.000 đ 1.650.000 đ
1.850.000 đ 2.350.000 đ
3.000.000 đ 3.500.000 đ
1.950.000 đ 2.250.000 đ

Xem thêm 7