ear
Hỗ trợ Khách hàng
ear0
Giỏ hàng

Cách sử dụng hàm hyperlink trong excel cho bạn nào chưa biết

Ngày đăng: 18-01-2024Lượt xem: 311

Trong Microsoft Excel, có một số phương pháp hữu ích và nhanh chóng để thêm hoặc tạo siêu liên kết đến một trang tính khác dựa trên giá trị ô. Chúng ta có thể sử dụng các công thức, hàm hoặc các menu ngữ cảnh và lệnh để phục vụ các mục đích này. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các kỹ thuật phù hợp trong cách sử dụng hàm hyperlink trong excel dựa trên giá trị ô với các ví dụ và giải thích thích hợp. 

HYPERLINK trong Excel là một hàm để tạo các liên kết có thể nhấp đến tất cả các loại địa điểm và đối tượng. Tất nhiên, bạn có thể thực hiện một số điều tương tự như HYPERLINK sử dụng công cụ Liên kết trong Excel. Tuy nhiên, công thức cho phép bạn kiểm soát tốt hơn liên kết và HYPERLINK là một hàm đơn giản để học có thể giúp bạn thoải mái với việc tạo công thức nói chung. Ngoài ra, HYPERLINK cho phép bạn liên kết trực tiếp đến một ô cụ thể hoặc tên được xác định.

Cú pháp cho công thức của hàm là:

HYPERLINK(location, text)

Trong đó chỉ có đối số đầu tiên là bắt buộc và chứa đường dẫn đến tệp Excel.

Bạn có thể sử dụng đối số thứ hai để hiển thị văn bản cụ thể dưới dạng liên kết. Đặt văn bản trong dấu ngoặc kép hoặc sử dụng tham chiếu ô. Ví dụ: thay vì hiển thị đường dẫn tệp hoặc URL, bạn có thể hiển thị "Nhấp vào đây" hoặc một giá trị từ một ô khác trong trang tính hiện tại.

Liên kết đến một ô trong bảng tính

Cách sử dụng hàm hyperlink trong excel để liên kết đến một ô nhất định trong bảng tính hiện tại, bạn sẽ bao gồm tên tệp, tên trang tính và tham chiếu ô. Lưu ý rằng bạn đặt tên tệp trong ngoặc vuông và toàn bộ đối số trong dấu ngoặc kép.

cách sử dụng hàm hyperlink trong excel

Ví dụ: với công thức này, chúng ta liên kết đến ô A6 trong bảng tính hiện tại có tên là Sheet1. Tên tệp là HTG_Desktop.xlsx. Hãy nhớ bao gồm phần mở rộng của tệp, có thể là .xls hoặc .xlsx tùy thuộc vào phiên bản Excel của bạn.

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Sheet1!A6")

Để liên kết đến cùng một tệp, trang tính và ô, nhưng sử dụng tên thân thiện cho liên kết như "Đi tới A6", bạn có thể sử dụng công thức sau:

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Sheet1!A6","Đi tới A6")

Liên kết đến một ô trong sổ làm việc

cách sử dụng hàm hyperlink trong excel

Để liên kết đến một ô trong sổ làm việc hiện tại, nhưng trên một trang tính khác, chỉ cần thay thế tên trang tính hiện tại bằng tên của trang tính khác.

Ở đây, chúng ta sẽ liên kết đến ô B2 trên Sheet2:

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Sheet2!B2")

Bạn cũng có thể chèn hàm CELL làm đối số vị trí thay vì nhập tên tệp. Dưới đây là công thức để liên kết đến cùng một ô như trên:

=HYPERLINK(CELL("address",Sheet2!B2))

Đối với công thức hàm kết hợp này, bạn cũng có thể nhập văn bản hiển thị cho đối số văn bản. Thay vì thêm văn bản trong dấu ngoặc kép, chúng ta sẽ sử dụng giá trị trong ô D1 là từ "Tiêu đề":

=HYPERLINK(CELL("address",Sheet2!B2),D1)

Liên kết đến một tên được xác định

Có thể bạn muốn liên kết đến một dải ô được đặt tên trong sổ làm việc hiện tại hoặc sổ làm việc Excel khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ thêm dấu ngoặc vuông xung quanh đường dẫn ngay trước tên được xác định.

cách sử dụng hàm hyperlink trong excel

Để liên kết đến tên được xác định là Scores trong sổ làm việc hiện tại có tiêu đề HTG_Desktop.xlsx, bạn sẽ sử dụng công thức sau:

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Scores")

Để liên kết đến tên được xác định là Totals trong một sổ làm việc khác, bạn sẽ nhập đường dẫn hoàn chỉnh trong ngoặc vuông theo sau là tên dải ô như sau:

=HYPERLINK("[C:\Users\ví_dụDesktop\MyDataEntryForm.xlsx]Totals")

Để sử dụng văn bản hiển thị khác cho một trong hai ví dụ, chỉ cần thêm nó vào đối số thứ hai:

=HYPERLINK("[HTG_Desktop.xlsx]Scores","Đi đến đó")

Liên kết đến sổ làm việc trên ổ đĩa khác

Liên kết đến tệp Excel trên một ổ đĩa khác trên máy tính của bạn là một tùy chọn khác. Bạn cũng có thể liên kết trực tiếp đến một ô hoặc dải ô được đặt tên nếu cần.

Để liên kết đến tệp mà không có ô được chỉ định hoặc tên được xác định, hãy bao gồm đường dẫn hoàn chỉnh trong dấu ngoặc kép. Ở đây, chúng ta sẽ liên kết đến tệp MyDataEntryForm.xlsx trên ổ E.

cách sử dụng hàm hyperlink trong excel

=HYPERLINK("E:\MyDataEntryForm.xlsx")

Đối với một ô cụ thể, chúng ta sẽ liên kết đến C9 trên Sheet1 trong cùng một tệp và vị trí. Thêm dấu ngoặc vuông xung quanh đường dẫn với tên trang tính và tham chiếu ô sau đó.

=HYPERLINK("[E:\MyDataEntryForm.xlsx]Sheet1!C9")

Đối với một ví dụ khác, chúng ta sẽ liên kết đến dải ô được đặt tên là Totals trong cùng một tệp và vị trí. Vì bạn đang sử dụng một tên được xác định, hãy đảm bảo chèn dấu ngoặc vuông xung quanh đường dẫn. Ở đây, chúng ta sẽ bao gồm văn bản hiển thị Totals:

=HYPERLINK("[E:\MyDataEntryForm.xlsx]Totals","Totals")

Liên kết đến sổ làm việc trên web

cách sử dụng hàm hyperlink trong excel

Có thể sổ làm việc bạn muốn liên kết nằm trên mạng nội bộ của công ty bạn hoặc một trang web. Bạn có thể liên kết đến một tệp XLSX từ xa bằng cách bao gồm đường dẫn đầy đủ trong dấu ngoặc kép như sau:

=HYPERLINK("link web đuôi.xlsx")

Để liên kết đến một trang tính và ô cụ thể, hãy bao gồm đường dẫn tệp trong dấu ngoặc vuông với tên trang tính và tham chiếu ô ngay sau đó.

=HYPERLINK("[linkwebduoi.xlsx]Sheet1!A7")

Liên kết đến tài liệu Word

Nếu bạn muốn tích hợp tài liệu của mình với bảng tính, bạn có thể sử dụng hàm HYPERLINK để liên kết đến tài liệu Word. Ngoài ra, bạn có thể liên kết trực tiếp đến dấu trang bạn đã tạo trong Word.

cách sử dụng hàm hyperlink trong excel

Để liên kết đến tài liệu Word, hãy bao gồm đường dẫn đầy đủ trong dấu ngoặc kép và đừng quên phần mở rộng của tệp. Đối với Word, đó là .doc hoặc .docx tùy thuộc vào phiên bản của bạn:

=HYPERLINK("C: \ Users \ ví_dụ \ Desktop \ MiscWorkDoc.docx")

Để liên kết đến dấu trang trong Word, bạn sẽ thêm dấu ngoặc vuông đó theo sau là tên dấu trang. Ở đây, chúng ta liên kết đến cùng một tệp như trên nhưng trực tiếp đến dấu trang có tên Details và bao gồm văn bản hiển thị Report:

=HYPERLINK("[C: \ Users \ ví_dụ \ Desktop \ MiscWorkDoc.docx] Details", "Report")

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách khác để tạo liên kết trong Excel, đặc biệt là đối với một ô cụ thể trong một sổ làm việc khác hoặc trên web, hãy ghi nhớ hàm HYPERLINK.