ear
Hỗ trợ Khách hàng
ear0
Giỏ hàng

Ví dụ sử dụng countif trong excel làm việc hiệu quả với các con số

Ngày đăng: 24-01-2024Lượt xem: 277

COUNTIF là một trong những công thức được sử dụng rộng rãi nhất trong Excel. Nó cho phép bạn đếm số lượng ô trong một phạm vi đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện nhất định. Công thức này hữu ích cho cả việc đếm các ô chứa số và văn bản. Hãy cùng tìm hiểu thêm về những ví dụ sử dụng countif trong excel nhé! 

Chức năng của COUNTIF:

Đếm các ô đáp ứng một điều kiện: Ví dụ: bạn có thể đếm số lần một từ cụ thể xuất hiện trong danh sách, hoặc số ô có giá trị lớn hơn một số nhất định.

Đếm các ô đáp ứng nhiều điều kiện: Bằng cách kết hợp COUNTIF với các hàm khác như AND, OR, bạn có thể đếm các ô đáp ứng nhiều điều kiện phức tạp hơn.

Cách sử dụng COUNTIF:

Chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả đếm.

Nhập công thức COUNTIF:

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

range: Phạm vi các ô mà bạn muốn đếm.

criteria: Điều kiện mà bạn muốn các ô phải đáp ứng. Có thể là một số, văn bản, một ô tham chiếu, hoặc một biểu thức logic.

Ví dụ:

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 5 trong phạm vi A1:A10:

=COUNTIF(A1:A10, ">5")

Đếm số ô chứa từ "apple" trong phạm vi B1:B10:

=COUNTIF(B1:B10, "apple")

Đếm số ô có giá trị bắt đầu bằng chữ "b" trong phạm vi C1:C10:

=COUNTIF(C1:C10, "b*")

Cách sử dụng công thức COUNTIF trong Microsoft Excel

Hướng dẫn này sẽ sử dụng một bảng kiểm kê đơn giản gồm hai cột ghi lại các đồ dùng học tập và số lượng của chúng.

 • Trong một ô trống, nhập:

=COUNTIF(

 • Sau đó, mở ngoặc đơn.
 • Nhập đối số đầu tiên, "range": Đây là phạm vi các ô mà bạn muốn kiểm tra. Ví dụ: G9:G15.
 • Nhập dấu phẩy (,) để phân tách đối số đầu tiên và đối số thứ hai.
 • Nhập đối số thứ hai, "criteria": Đây là điều kiện mà bạn muốn Excel đếm. Thông thường là một chuỗi văn bản. Đặt chuỗi này trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "Pen"
 • Đóng dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn. Nhấn Enter để thực hiện công thức.

Ví dụ:

 • Để đếm số lần "Pen" xuất hiện trong khoảng G9:G15, ta sử dụng công thức:

=COUNTIF(G9:G15,"Pen")

sử dụng countif trong excel

Đếm số lần xuất hiện của số hoặc sử dụng toán tử:

 • Bạn có thể đếm số lần xuất hiện của một số cụ thể bằng cách nhập số đó vào đối số "criteria" mà không cần dấu ngoặc kép.
 • Sử dụng toán tử với số bên trong dấu ngoặc kép để xác định kết quả, ví dụ: "<100" để đếm tất cả các số nhỏ hơn 100.

Cách đếm số lần xuất hiện của nhiều giá trị

Để đếm số lần xuất hiện của nhiều giá trị khác nhau (ví dụ: tổng số bút và tẩy trong bảng kiểm kê), bạn có thể sử dụng công thức sau:

=COUNTIF(G9:G15, "Pen") + COUNTIF(G9:G15, "Erasers")

Công thức này sẽ đếm số lượng bút và tẩy trong phạm vi G9:G15. Lưu ý rằng công thức sử dụng COUNTIF hai lần vì có nhiều tiêu chí được sử dụng, mỗi tiêu chí được tính trong một biểu thức riêng.

Giải thích công thức:

COUNTIF(G9:G15, "Pen"): Đếm số ô chứa từ "Pent" trong phạm vi G9:G15.

COUNTIF(G9:G15, "Erasers"): Đếm số ô chứa từ "Erasers" trong phạm vi G9:G15.

Toán tử +: Cộng kết quả của hai phép đếm trên để có tổng số bút và tẩy.

sử dụng countif trong excel

Ví dụ khác:

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 5 hoặc nhỏ hơn 10:

=COUNTIF(A1:A10, ">5") + COUNTIF(A1:A10, "<10")

Đếm số ô chứa các từ "apple" hoặc "banana":

=COUNTIF(B1:B10, "apple") + COUNTIF(B1:B10, "banana")

Hạn chế của công thức COUNTIF

Công thức COUNTIF có một hạn chế là nó không thể đếm các chuỗi ký tự dài hơn 255 ký tự. Nếu bạn sử dụng tiêu chí dài hơn 255 ký tự, công thức sẽ báo lỗi.

Để khắc phục hạn chế này, bạn có thể sử dụng hàm CONCATENATE để nối các chuỗi dài hơn 255 ký tự lại với nhau. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng dấu và (&) để nối chuỗi nhanh hơn, thay vì phải nhập toàn bộ hàm CONCATENATE:

=COUNTIF(A2:A5,"long string"&"another long string")

Trong ví dụ trên, công thức sẽ đếm số ô trong phạm vi A2:A5 có chứa chuỗi "another long string" (được tạo thành từ hai chuỗi ngắn hơn được nối với nhau).

Lưu ý:

 • Hạn chế 255 ký tự chỉ áp dụng cho tiêu chí (criteria) trong công thức COUNTIF, không áp dụng cho phạm vi (range).
 • Bạn có thể sử dụng hàm CONCATENATE để nối nhiều chuỗi lại với nhau, không giới hạn ở hai chuỗi.